Licytacja nieruchomości

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW BB1B/00091079/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej Andrzej Mazur na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-12-2023r. o godz. 09:00 w sali 15 w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej przy ul. Mickiewicza 22, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego w Starej Wsi, przy ul. Starowiejskich 76/2, dla którego Sąd Rejonowy Wydział VII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BB1B/00091079/5 należącego do dłużnika Lucyny Bułka i Bogusława Bułka.
Samodzielny lokal mieszkalny nr 2, do którego przysługuje prawo własności, położony na 1 piętrze w budynku mieszkalnym jednorodzinnym (2-lokalowym), 3-kondygnacyjnym, podpiwniczonym, położonym przy ul. Starowiejskich 76, w Starej Wsi, gmina Wilamowice, powiat bielski. Przedmiotowy lokal mieszkalny nr 2, o łącznej pow. uż. 67,05 m2, składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju.
Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 1/2 części w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności nieruchomości gruntowej obj. KW BB1B/00090552/8. Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej, w którym znajduje się przedmiotowy lokal, posadowiony jest na działce nr 54/26 o pow. 499 m2, obręb 0007 Stara Wieś Górna, objętej księgą wieczystą nr KW BB1B/00090552/8, prowadzoną przez VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej.
Suma oszacowania wynosi 127 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 95 250,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 700,00zł - najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się data wpływu na rachunek bankowy komornika).
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO Bank Polski SA O/ Bielsko-Biała 69 10201390 0000 6302 0018 0455
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Podatek od czynności cywilnoprawnych: na nabywcy nieruchomości ciąży obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych na zasadach ogólnych. Sankcje karne: stosownie do art. 305 par. 1 kodeksu karnego "Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3."

Data licytacji
Zdjęcia