Licytacja nieruchomości

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW BB1B/00026519/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej Andrzej Mazur na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 21-06-2024r. o godz. 10:00 w sali nr 12 w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej przy ul. Mickiewicza 22, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Bożeny Mieszczak położonej: 43-300 Bielsko-Biała, Krakowska 230D, dla której Sąd Rejonowy Wydział VII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BB1B/00026519/6.
Działka nr 3543/20 jest zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym, w zabudowie zwartej, piętrowym, ze strychem nieużytkowym, z pomieszczeniami warsztatowymi w kondygnacji parteru, wykonanym w technologii tradycyjnej murowanej, o łącznej powierzchni użytkowej 274,21 m2 w tym pow. pomieszczeń warsztatowych 154,38 m2, zamieszkałym od ok. 2013-2014, o numerze porządkowym Krakowska 230D.
Suma oszacowania z uwzględnieniem prawa dożywotniego użytkowania nieruchomości wynosi 358 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 268 875,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35 850,00 zł - najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się data wpływu na rachunek bankowy komornika).
Rękojmia powinna być złożona przelewem albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polski SA O/ Bielsko-Biała 69 10201390 0000 6302 0018 0455.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Podatek od czynności cywilnoprawnych: na nabywcy nieruchomości ciąży obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych na zasadach ogólnych. Sankcje karne: stosownie do art. 305 par. 1 kodeksu karnego "Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3."

Data licytacji