Ruchomość

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej Andrzej Mazur podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-12-2018r. o godz. 10:00 w lokalu:
Bielsko-Biała, ul. Wyzwolenia 93
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania

1 Maszyna hafciarka typ TFGN1218 nr. ewid. 1106
1 [szt.] 78 000,00 **) 39 000,00

2 Maszyna hafciarka typ TGFN-1218 nr. ewid. 1107
1 [szt.] 78 000,00 **) 39 000,00

3 Maszyna do krojenia PATHFINDER K520 nr. ewid. PF8748
1 [szt.] 107 000,00 **) 53 500,00

4 Klejareka taśmowa OSHIMA OP-60 LN II nr. ewid.Masz- 0151
1 [szt.] 13 200,00 **) 6 600,00

5 Termoprasa pneumatyczna SHULZE Swing S DuoPneu 887382, nr ewid. Masz-0152
1 [szt.] 14 600,00 **) 7 300,00

6 Ploter do rysunków INKJEPLOTTER HJ- 1800 nr, ewid. LVD061212-01CN
1 [szt.] 2 800,00 **) 1 400,00

7 Maszyna RANDERKA SIRUBA F 007 W122-364, nr ewid. Masz-0081,0087
2 [szt.] 4 200,00 **) 2 100,00

8 Overlok-4 nitkowy SIRUBA 747 514M2 nr ewid. Masz- 070,041
2 [szt.] 2 200,00 **) 1 100,00

9 Maszyna stebnówka SIRUBA L818F-M1 13 nr. ewid. Masz- ,0101,0106,925630

3[szt.] 2 700,00 **) 1 350,00

10 Maszyna stebnówka 2 igłowa SIRUBA T828-45 -064M, nr ewid. Masz 0084
1 [szt.] 1 600,00 **) 800,00

**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.
Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

POUCZENIE:

1. Prawa osób trzecich, pełnomocnictwo oraz wyłączenia z przetargu: prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję; w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji; pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem
urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. Dokument pełnomocnictwa pozostaje w aktach sprawy.

2. Rękojmia: przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w Kancelarii Komornika, lub uiścić na konto komornika: PKO BP S. A. 69 1020 1390 0000 6302 0018 0455 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie; jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa; rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się - w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku - do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.

3. Zapłata: nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy; nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia; jeżeli nabywca nie uiści w terminie sumy przypadającej do zapłaty natychmiast przy udzieleniu przybicia, komornik wznowi niezwłocznie przetarg tych samych ruchomości, rozpoczynając od ceny wywołania, przy czym opieszały nabywca nie może nadal uczestniczyć w licytacji;
4. Nabycie: nabywca rzeczy staje się jej właścicielem bez żadnych obciążeń i powinien ją natychmiast odebrać. Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy; przeciwko nabywcy nie można podnosić zarzutów co do ważności nabycia.
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych: na nabywcy ruchomości ciąży obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych na zasadach ogólnych.

6. Sankcje karne: stosownie do art. 305 par. 1 kodeksu karnego "Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.":

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny. Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność obowiązanego dłużnika.

Komornik Sądowy

mgr Andrzej Mazur

Data licytacji
Zdjęcia