Nieruchomość

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW BB1B/00092844/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej Andrzej Mazur na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 21-12-2018r. o godz. 13:30 w sali nr. 10 w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Wydział I Cywilny 43-300 Bielsko-Biała, ul. Mickiewicza 22,

odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowa zabudowana, ozn. jako dz. nr 187, o pow. 2147m2, obręb 0005 Pisarzowice, położona w  gminie Wilamowice, w miejscowości Pisarzowice, przy ulicy Kęckiej 49. Działka nr 187jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, o numerze adresowym Kęcka 49, wolnostojącym, piętrowym (piętro w stanie surowym zamkniętym), w całości podpiwniczonym, z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej z pokryciem z dachówki cementowej, wykonanym w technologii tradycyjnej murowanej, o powierzchni użytkowej 138,89 m2, wybudowanym w latach 60-tych XX w. W latach 2008-2010 wykonano nadbudowę budynku i zmianę konstrukcji i pokrycia dachu. Dla przedmiotowej nieruchomości w VII Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej – prowadzona jest księga wieczysta nr KW BB1B/00092844/6.

Zgodnie z zapisami działu II KW, prawo własności do przedmiotowej nieruchomości przysługuje dłużnikowi - 1/1 cz.

Suma oszacowania wynosi 167 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 111 333,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 700,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polski SA O/ Bielsko-Biała 69 10201390 0000 6302 0018 0455 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać operat szacunkowy nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego Bielsko-Biała ul. Słowackiego 7/6.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podatek od czynności cywilnoprawnych: na nabywcy nieruchomości ciąży obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych na zasadach ogólnych.

Sankcje karne: stosownie do art. 305 par. 1 kodeksu karnego "Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.":

Data licytacji
Zdjęcia