Nieruchomość

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW BB1B/00075879/5
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej Andrzej Mazur na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-04-2019r. o godz. 12:00 w sali nr 10 w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Wydział I Cywilny 43-300 Bielsko-Biała, Mickiewicza 22, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości - Samodzielny lokal mieszkalny nr 2, do którego przysługuje prawo własności, położony na parterze oraz strychu (1 i 2 kondygnacji), w budynku mieszkalnym (3-lokalowym), wolnostojącym, piętrowym z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczonym, przy ul. Orzeszkowej 90 w Bielsku-Białej. Dla lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość prowadzona jest przez VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej księga wieczysta KW BB1B/00075879/5. Zgodnie z zapisami działu II KW, prawo własności do lokalu mieszkalnego nr 2, przysługuje dłużnikowi – 1/1 cz. Przedmiotowy lokal mieszkalny o łącznej pow. uż. 161,21 m2, składa się z 5 pokoi w tym jeden z aneksem kuchennym , łazienki, wc, komunikacji. Do lokalu przynależą również pomieszczenia warsztatu oraz piwnice. Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 2295/10000 części w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności nieruchomości gruntowej obj. KW BB1B/00007880/8.
Budynek mieszkalny, w którym znajduje się przedmiotowy lokal, posadowiony jest na działce nr 2000/1, obręb ew. 0009 Kamienica, o pow. 2400 m2, objętej księgą wieczystą nr KW BB1B/00007880/8 prowadzoną przez VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej. Współwłaścicielami przedmiotowej nieruchomości gruntowej są właściciele wyodrębnionych w budynku lokali mieszkalnych nr 1, 2 i nr 3.
Suma oszacowania wynosi 173 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 130 275,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 370,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polski SA O/ Bielsko-Biała 69 10201390 0000 6302 0018 0455 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać operat szacunkowy nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego Bielsko-Biała ul. Słowackiego 7/6. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Podatek od czynności cywilnoprawnych: na nabywcy nieruchomości ciąży obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych na zasadach ogólnych.
Sankcje karne: stosownie do art. 305 par. 1 kodeksu karnego "Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.":

Data licytacji
Zdjęcia