Nieruchomość

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW BB1B/00119272/1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej Andrzej Mazur na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-05-2019r. o godz. 13:30 w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej Andrzeja Mazur, tj. 43-300 Bielsko-Biała ul. Słowackiego 7/6,

w trybie uproszczonej egzekucji z nieruchomości ustalonym w art. 867 kpc, w zw.z art 1013(6) par.1 odbędzie się odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej, ozn. jako dz. nr 1678/10, o pow. 1133m2, obręb 0009 Mazańcowice, położona w  gminie Jasienica, w miejscowości Mazańcowice. Działka nr 1678/10 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, o numerze adresowym Mazańcowice 998, wolnostojącym, parterowym z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonym, z wbudowanym garażem, z dachem wielospadowym o konstrukcji drewnianej z pokryciem z dachówki ceramicznej, wykonanym w technologii tradycyjnej murowanej, o powierzchni użytkowej 148,77 m2, wybudowanym po 2008r., nie zgłoszonym do użytkowania. Dla przedmiotowej nieruchomości w VII Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej – prowadzona jest księga wieczysta nr KW BB1B/00119272/1. Zgodnie z zapisami działu II KW, prawo własności do przedmiotowej nieruchomości przysługuje Dłużnikowi - 1/1 cz.

Suma oszacowania wynosi 402 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 301 500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 200,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:PKO Bank Polski SA O/ Bielsko-Biała 69 10201390 0000 6302 0018 0455 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać operat szacunkowy nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podatek od czynności cywilnoprawnych: na nabywcy nieruchomości ciąży obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych na zasadach ogólnych.

Sankcje karne: stosownie do art. 305 par. 1 kodeksu karnego "Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3."

Data licytacji
Zdjęcia