Nieruchomość

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW BB1B/00108767/8
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej Andrzej Mazur na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-05-2019r. o godz. 14:00 w sali nr 10 w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej - adres Sądu: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Mickiewicza 22 - odbędzie się
odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej, ozn. jako dz. nr 1904/2, o pow. 900 m2, obręb Pisarzowice, położona w  gminie Wilamowice, w miejscowości Pisarzowice, przy ulicy Krótkiej 2. Działka nr 1904/2 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wolnostojącym, parterowym z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczonym, z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej z pokryciem z dachówki ceramicznej, z garażem jednostanowiskowym wbudowanym w bryłę budynku, wykonanym w technologii tradycyjnej murowanej, o powierzchni użytkowej 103,10 m2 i pow. garażu 14,90 m2, wybudowanym w 2006r., o numerze porządkowym Krótka 2. Dla przedmiotowej nieruchomości w VII Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej – prowadzona jest księga wieczysta nr KW BB1B/00108767/8. Zgodnie z zapisami działu II KW, prawo własności do przedmiotowej nieruchomości przysługuje Dłużnikowi 1/1 cz
Suma oszacowania wynosi 511 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 340 666,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 51 100,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polski SA O/ Bielsko-Biała 69 10201390 0000 6302 0018 0455
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Podatek od czynności cywilnoprawnych:na nabywcy nieruchomości ciąży obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych na zasadach ogólnych.
Sankcje karne:stosownie do art. 305 par. 1 kodeksu karnego "Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.":

Data licytacji
Zdjęcia