Nieruchomość

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW BB1B/00022256/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej Andrzej Mazur na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 02-08-2019r. o godz. 13:30 w sali nr 10 w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Wydział I Cywilny 43-300 Bielsko-Biała, ul. Mickiewicza 22, odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej,

ozn. jako dz. nr: 3784, 1815, 1816, 1824/2, 1811/10, o łącznej pow. 5947m2, obręb 0001 Jaworze, położona w miejscowości Jaworze  gmina Jaworze, powiat bielski. Działki nr 3784, 1815, 1816, 1824/2, 1811/10 są zabudowane budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, o numerze adresowym ul. Myśliwska 119, wolnostojącym, parterowym z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczonym, z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku oraz basenem krytym (od ponad 10 lat nieużytkowanym), z dachem wielospadowym o konstrukcji drewnianej, z pokryciem z dachówki ceramicznej, wykonanym w technologii tradycyjnej murowanej, o powierzchni użytkowej 451,29 m2, oddanym do użytkowania w 1996r. Dla przedmiotowej nieruchomości w VII Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej – prowadzona jest księga wieczysta nr KW BB1B/00022256/6. Zgodnie z zapisami działu II KW, prawo własności do przedmiotowej nieruchomości przysługuje dłużnikom, we wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej - 1/1 cz.

Suma oszacowania wynosi 1 336 270,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 890 846,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 133 627,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:PKO Bank Polski SA O/ Bielsko-Biała 69 10201390 0000 6302 0018 0455 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać operat szacunkowy nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Podatek od czynności cywilnoprawnych: na nabywcy nieruchomości ciąży obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych na zasadach ogólnych. Sankcje karne: stosownie do art. 305 par. 1 kodeksu karnego "Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3."

Data licytacji
Zdjęcia