Nieruchomość

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW BB1B/00091079/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej Andrzej Mazur na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości że: w dniu 07-08-2019r. o godzinie 12:00 w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Wydział I Cywilny 43-300 Bielsko-Biała, ul. Mickiewicza 22, w sali nr 10 odbędzie się druga licytacja samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 2, do którego przysługuje prawo własności, położony na 1 piętrze w budynku mieszkalnym jednorodzinnym (2-lokalowym), 3-kondygnacyjnym, podpiwniczonym, położonym przy ul. Starowiejskich 76, w Starej Wsi, gmina Wilamowice, powiat bielski. Dla przedmiotowego lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, prowadzona jest księga wieczysta KW BB1B/00091079/5. Zgodnie zapisami zawartymi w dziale II księgi wieczystej, prawo własności do lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 76 przy ul. Starowiejskich 76, w Starej Wsi przysługuje:dłużnikom we wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej (1/1 cz.).

Przedmiotowy lokal mieszkalny nr 2, o łącznej pow. uż. 67,05 m2, składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 1/2 części w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności nieruchomości gruntowej obj. KW BB1B/00090552/8.
Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej, w którym znajduje się przedmiotowy lokal, posadowiony jest na działce nr 54/26 o pow. 499 m2, obręb 0007 Stara Wieś Górna, objętej księgą wieczystą nr KW BB1B/00090552/8, prowadzoną przez VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej. Współwłaścicielami przedmiotowej nieruchomości gruntowej są właściciele wyodrębnionych w budynku lokali mieszkalnych nr 1 i nr 2.

Suma oszacowania wynosi 109 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 72 666,67zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 900,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polski SA O/ Bielsko-Biała 69 10201390 0000 6302 0018 0455 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać operat szacunkowy nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Podatek od czynności cywilnoprawnych: na nabywcy nieruchomości ciąży obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych na zasadach ogólnych.

Sankcje karne: stosownie do art. 305 par. 1 kodeksu karnego "Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3."

Data licytacji
Zdjęcia