Nieruchomość

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW BB1B/00028932/1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej Andrzej Mazur kancelaria nr VII na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-08-2019r. o godz. 13:00 w sali nr 10 w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Wydzial I Cywilny 43-300 Bielsko-Biała, ul. Mickiewicza 22, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Nieruchomość gruntowa zabudowana, ozn. jako dz. nr 446/6, o pow. 849m2, obręb 0002 Godziszka, położona w miejscowości Godziszka  gmina Buczkowice, powiat bielski. Działka nr 446/6 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, o numerze adresowym ul. Tulipanów 384, wolnostojącym, parterowym z poddaszem użytkowym, podpiwniczonym, z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej, z pokryciem z blachodachówki, wykonanym w technologii tradycyjnej murowanej, o powierzchni użytkowej 111,40 m2, wybudowanym w latach 70-tych XX w., oraz murowanym, wolnostojącym budynkiem garażowo-gospodarczym, o pow. zabudowy 24 m2. Dla przedmiotowej nieruchomości w VII Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej – prowadzona jest księga wieczysta nr KW BB1B/00028932/1. Zgodnie z zapisami działu II KW, prawo własności do przedmiotowej nieruchomości przysługuje dłużnikowi - 1/1 cz.

Suma oszacowania wynosi 322 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 241 500,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 200,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:PKO Bank Polski SA O/ Bielsko-Biała 69 10201390 0000 6302 0018 0455 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać operat szacunkowy nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Podatek od czynności cywilnoprawnych: na nabywcy nieruchomości ciąży obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych na zasadach ogólnych. Sankcje karne: stosownie do art. 305 par. 1 kodeksu karnego "Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3."
Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

Data licytacji
Zdjęcia