Nieruchomość

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej Andrzej Mazur kancelaria nr VII na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-09-2019r. o godz. 13:20

w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Wydział I Cywilny 43-300 Bielsko-Biała, ul. Mickiewicza 22, Bielsko-Biała w sali nr 10 odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego - Samodzielnego lokalu mieszkalny nr 52, do którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, położony na 6 piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, 11-kondygnacyjnym, przy ul. Sterniczej28w Bielsku-Białej (Osiedle Beskidzkie). Dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nie jest prowadzona księga wieczysta. Zgodnie z zaświadczeniem Beskidzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 52 przy ul. Sterniczej 28 przysługuje dłużnikowi dłużnikowi po 1/2 udziału.

Przedmiotowy lokal mieszkalny o łącznej pow. uż. 43,70 m2, składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju. Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal posadowiony jest na działce nr 1119/168, obręb Kamienica, objętej księgą wieczystą nr KW BB1B/00101642/7, prowadzoną przez VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej. Współwłaścicielami przedmiotowej nieruchomości gruntowej są Beskidzka Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz właściciele wyodrębnionych w budynku nieruchomości lokalowych,

Suma oszacowania wynosi 64 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 48 000,00zł. 1/2 Udziału

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 400,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:PKO Bank Polski SA O/ Bielsko-Biała 69 10201390 0000 6302 0018 0455 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać operat szacunkowy nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Podatek od czynności cywilnoprawnych: na nabywcy nieruchomości ciąży obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych na zasadach ogólnych. Sankcje karne: stosownie do art. 305 par. 1 kodeksu karnego "Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3."

Data licytacji
Zdjęcia